Świat bez wolontariatu (2019)

Regulamin Konkursu Filmowego „Świat bez wolontariatu”

§ 1.  Organizacja Konkursu
1.Organizatorem I edycji Amatorskiego Konkursu Filmowego pn. „Świat bez wolontariatu” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja „Okiem Kamery”.
2. Patronat nad Konkursem sprawuje Wójt Gminy Michałowice.
3. Konkurs organizowany jest wszędzie tam, gdzie pracują wolontariusze i nie ma ograniczenia terytorialnego, kulturowego czy językowego.

§ 2. Cele i zadanie Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Zainteresowanie wolontariatem.
2. Odkrywanie i rozwijanie talentów filmowych.
3. Rozwijanie kreatywności, pomysłowości;
4.Tematem I edycji Konkursu jest szeroko rozumiana idea wolontariatu oraz jego interpretacja.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie obrazu wpisującego się w kanon krótkiej formy filmowej (teledysk, animacja, film fabularny itp.) na temat „Brak wolontariatu”.
3. Długość filmu nie może przekroczyć 5 minut.
4. W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne bądź zespoły filmowe.
5. Film należy zamieścić w serwisie internetowym  YOUTUBE
w terminie do 01.04.2019 r.
6. Zgłoszenia wysyłane na adres: zgloszenia@okiemkamery.com w terminie do 02.04.2019 r.
muszą zawierać:
link do filmu
tytuł filmu
imię i nazwisko reżysera
imię i nazwisko twórcy scenariusza
imię i nazwisko autora zdjęć
imię i nazwisko montażysty
imię i nazwisko piątego członka ekipy, którego wg Was należy wyróżnić
mogą zawierać:
link do making-of ( nie dłuższy niż 2 minuty )
link do dwóch innych filmów zrobionych przez Was, lub z Waszym znaczącym udziałem.
7.Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania utworów nieobciążonych prawami autorskimi i pokrewnymi osób trzecich oraz nienaruszających ich dóbr osobistych.
8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich odnoszących się do zgłoszonych utworów.
9. Zgłoszone projekty filmowe nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych
za obraźliwe.

§ 4. Komisja i jury
Wyboru laureatów Konkursu dokona komisja oraz jury w składzie:
komisja:
– ”lajki” pod filmem na YT
jury:
– dr Karol Jachymek,
– dr Maciej Dowgiel- Wilkowaty
– Robert Latusek
– Dorota Gardias
– Jerzy Grabowski
Sekretarz komisji: przedstawiciel GOPS Michałowice

§ 5.  Sposób oceniania
Przy ocenie projektów filmowych jury bierze pod uwagę:
koncepcję filmu ;
kreatywność i pomysłowość;
pracę kamery, montaż i nagranie filmu, kadrowanie ujęć.
Emocje towarzyszące oglądaniu.
Może też kierować się wrażeniami z oglądania making-of – jeśli taki zostanie zrobiony.

§ 6. Wybór laureatów.
Komisja dokona wyboru laureatów do dnia
15.04.2019 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, organizator może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.
Komisja ogłosi swój werdykt dotyczący laureatów i wyróżnionych w Konkursie po przyjęciu informacji o wynikach Konkursu przez jury na stronie www.michalowice.pl oraz www.okiemkamery.com.

§ 7. Nagrody
Dla laureatów nagrodą jest wyjazd na warsztaty filmowe. Każdy nagrodzony film dostaje do 5 miejsc.
Nagrody ufundowane przez mentorów i sponsorów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali w sali widowiskowej UG w Regułach.

§ 8. Kontakt
Pytania kierować na adres:
konktakt@okiemkamery.com